• 1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną:

   • W celu uzyskania legitymacji szkolnej uczeń składa w sekretariacie jedna fotografię o wymiarach 30x42 mm opisaną danymi ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, klasa.
   • Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym, przez umieszczenie daty ważności i małej urzędowej pieczęci szkoły.
   • Przewodniczący klas w terminie do 25 września każdego roku są zobowiązani zebrać legitymacje od wszystkich uczniów w swoich klasach i złożyć w sekretariacie szkoły celem przedłużenia ważności.
   • Ważne legitymacje (po uprzednim podbiciu w sekretariacie) odbiera przewodniczący klasy.
   • W przypadku zmiany danych osobowych legitymacje należy wymienić.

   2. W przypadku zniszczenia, kradzieży bądź zagubienia legitymacji należy wystąpić o wydanie duplikatu legitymacji.

   Wystawienie duplikatu legitymacji następuje na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) -  do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazane konto szkoły w wysokości 9 zł.

   3. Wystawienie duplikatu karty rowerowej następuje na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) - jest bezpłatne.

    

   • Podanie o wydanie duplikatu legitymacji/karty rowerowej - POBIERZ

    

   NUMER KONTA:


   13 1020 4900 0000 8302 3015 5665

   z dopiskiem duplikat legitymacji szkolnej

   Szkoła Podstawowa Nr 53, imię i nazwisko dziecka oraz klasa

    

    

    

    

    

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
   • 12 / 262-20-27
   • ul. Skośna 8 30-383 Kraków Poland
  • Logowanie