• Deklaracja dostępności

   • Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla www.sp53krakow.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 1 listopada 2020 roku

    Data ostatniej aktualizacji: 13 marca 2024 roku

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
    • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
    • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

    • możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 
    • mapa witryny,
    • wyróżnienie odnośników.

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 roku,

    aktualizacja 11 marca 2024 roku.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

    Osobą kontaktową jest Paulina Szot: sp53@mjo.krakow.pl

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

     

    Deklaracja architektoniczna: budynek częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

     

     

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
    • 12 / 262-20-27
    • ul. Skośna 8
     30-383 Kraków
     Poland
   • Logowanie