• REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KRAKOWIE

     1. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

     Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

     Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej.

     • Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami po lekcjach.
     • Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
     • Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na placu zabaw, na boisku szkolnym.
     • Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć  w tym zakresie.
     • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
     • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem, logopedą szkolnym i innymi specjalistami, w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
     • Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy świetlicy na dany rok szkolny.

      

     2. Założenia organizacyjne.

     • Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-VIII, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
     • Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.
     • Każda zmiana telefonu, adresu rodziców/opiekunów prawnych, bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana wychowawcom świetlicy.
     • Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodziców/opiekunów prawnych przyjmowane są w formie pisemnej lub przez wiadomość w dzienniku Librus.
     • Dzieci zobowiązane są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, zgłaszać wychowawcom każde wyjście ze świetlicy, placu zabaw lub boiska, przestrzegać norm kulturalnego zachowania, szanować wyposażenie świetlicy.
     • Za rzeczy przynoszone przez dzieci na świetlicę nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.
     • W świetlicy odbywają się zajęcia zorganizowane.
     • Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 7:00 do 17:00:
     • Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione, zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka,
     • W przypadku zdarzenia losowego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic/opiekun prawny powinien zawiadomić nauczyciela świetlicy na nr tel. 12/2622027 wew. 26 (górna świetlica) wew.30 (dolna świetlica).
     • Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
     • Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego ocenę z zachowania.
     • Każdy z rodziców/opiekunów prawnych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świetlicy.

      

     3. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.

     Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

     • Korzystania z pomocy nauczycieli świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności       w nauce.
     • Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
     • Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
     • Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
     • Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

      

     Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

     • Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec nauczycieli i kolegów.
     • Zachowania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.​​​​​​
     • Słuchania i wykonywania poleceń nauczycieli świetlicy.
     • Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
     • Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.
     • Informowania nauczycieli świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się. Zabrania się samowolnego wychodzenia z sali świetlicy.

     4. Nagrody:

     Nagrody:

     • Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.
     • Pochwała w dzienniczku lub dzienniku elektronicznym.
     • Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
   • 12 / 262-20-27
   • ul. Skośna 8 30-383 Kraków Poland
  • Logowanie